សម្ដេចនាយក រដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្ត ចំនួន៤•••••

បន្ទាប់ពីទទួលប្រធានាធិបតីទីម៉ឡេសថ្ងៃ
២០តុលា សម្ដេចនាយក រដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្ត
ចំនួន៤គឺសៀមរាប បន្ទាយមានជ័យ
បាត់ដំបងនិងពោធិសាត់ដោយប្រើពេល
៥ថ្ងៃ៤យប់។
ដំណើរទៅលើកនេះសំខាន់ជួបនិងដោះស្រាយជូនប្រជាជនដែលរងគ្រោះ
ដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង។
ត្រៀមខ្លួនហត់នឿយកិច្ចការក្នុងប្រទេស
មុននឹងហត់កិច្ចការអន្តរជាតិដែលមាន
ASEAN.G20.APEC ក្នុងខែវិច្ចកាខាង
មុខ៕